thầy Mo Mường

Trang chủthầy Mo Mường
  • mo

    Đời sống tâm linh của người Mường

    04/05/2014

    “ Bố mo” trong tang ma Mường“ Giờ đã đến lúc đưa người thân vừa mất về thế giới bên kia, một thế giới phù hợp với thân phận mới của người ấy: một tinh linh đã hoàn toàn tách khỏi…