Dịch vụ tại bảo tàng

Dịch vụ lưu trú

04/05/2014

  Dch vụ

  Đơn vị

  Giá (VNĐ)

  Ghi chú

  Phòng 2 giường đôi:

  Phòng

  500,000

  Thêm người được tính thêm 100.000    VNĐ/người ; Nghỉ trưa tính 50% giá phòng;

  Phòng 1 giường đôi:

  Phòng

  300,000

  Nhà sàn lớn

  Người

  100,000

  Thuê cả nhà: Tối thiểu 500.000 đ. Học sinh, sinh viên được giảm giá.

Bình luận